دومین جلسه مجمع عمومی انجمن تعالی کسب و کار ایران

دومین جلسه مجمع عمومی انجمن تعالی کسب و کار ایران در روز چهارشنبه مورخ 94/02/30 از ساعت 14 الی 17 برگزار می گردد.

 در این جلسه نشست هم اندیشی با عنوان "هم اندیشی ساخت درونی قدرت ملی آینده" توسط دکتر فرتوک زاده برگزار خواهد شد و گزارش عملکرد انجمن در سال 93 به همراه برنامه اقدامات آتی به اطلاع حضار محترم خواهد رسید.