طراحي محصولات، سامانه‌ها و فناوري‌هاي پيچيده علاوه بر دانش‌هاي تخصصي در حوزه‌هاي مرتبط ،نيازمند توانايي‌ها و مهارت‌هاي مديريتي و فني خاصي نيز مي‌باشد. اين توانمندي‌ها و مهارت‌ها در ادبيات مهندسي تحت عنوان ”مهندسي سيستم‌ها“ كه يك حيطه علمي ميان‌رشته‌اي است مورد بحث قرار گرفته است. مهندسي سيستم‌ها به دنبال تبيين شيوه‌ها و الگوهاي مديريت و راهبري سيستم‌هاي پيچيده مهندسي مي‌باشد و در اين خصوص ابزارها، رويكردها و فلسفه‌هاي مهندسي خاصي را توسعه داده است. در این راستا گروه علمی مدیریت تحقیق و نوآوری بر آن است تا با توسعه رویکرد مهندسی سیستم بتواند قابلیت های طراحي سيستم پيچيده‌ي دفاعي را ارتقاء داده تا از بروز خطاهاي سيستمي در فرآيند طراحي ، مسايل عديده‌ در حين تست، ساخت نمونه مهندسي و عملياتي، توليد و بهره‌برداري و برگشت به عقب‌هاي زياد در طراحي جلوگیری نماید. 

  •      فعالیت‌های انجام شده:

1-     تدوين و اجراي دوره‌ آموزشي مهندسي سيستم‌ها در سطح I و  II (پرورش 500 نفر تاكنون )

2-     تدوين و اجراي دوره‌هاي مديريت ريسك در طراحي، مديريت پيكره‌بندي در طراحي، مديريت الزامات در طراحي، خلاصه‌ي  استاندارد INCOSE، ماتريس n*n در طراحي، زبان مدل‌سازي سيستمي در طراحي (SYS-ML)

3-     پژوهش و معماری الگوي مهندسي سيستم‌ها در ودجا

4-     پيش ارزیابی دفاتر طراحي ساصد مبتني بر الگوي ارزيابي دفاتر طراحي

5-     ارزیابی تجارب مهندسی سیستم در جایزه تجارب برتر ودجا

  •       خدمات قابل ارائه:

1-     برگزاری کارگاه های مهارت آموزی مباني و مفاهيم مهندسي سيستم‌ها: اين کارگاه ها در دو سطح I و II و با استفاده از خبرگان دفاعي و كشوري انجام مي‌شود.

2-     تهيه و تدوين اسناد راهنماي مديريت فني پروژه‌هاي طراحي و توسعه محصول/سامانه مانند شاخص‌هاي اندازه‌گيري عملكرد سيستم‌هاي پيچيده مهندسي

3-     مشاوره در زمينه پياده‌سازي نظام مهندسي سيستم‌ها در دفاتر طراحي

4-     تدوين الگوي مهندسي سيستم‌هاي دفاعي ايران

5-     پژوهش در حوزه‌هاي مرتبط با مهندسي سيستم‌ها

6-     ارزیابی سیاست های مدیریت تحقیق و نوآوری

 

  •      فعالیت های آینده:

1-     برگزاري نشست‌هاي فصلي تخصصي در حوزه مهندسي سيستم‌ها با حضور اساتيد برجسته دانشگاهي و دفاعي

2-     پژوهش ،تهيه و تدوين اسناد راهنما در زمينه‌:

·         مديريت ريسك

·         مديريت پيكره‌بندي

·         ارزيابي فني پروژه‌هاي طراحي

·         مديريت پيچيدگي در پروژه‌هاي طراحي

3-     الزام دفاتر طراحي به برنامه‌ريزي و پياده‌سازي فرآيندهاي مهندسي سيستم در پروژه‌هاي طراحي و ارزيابي آن مبتنی بر كتابچه‌هاي ارزيابي دفاتر طراحي و فرآيند ارزيابي دفاتر طراحي

4-     برنامه‌ريزي به منظور اخذ مجوز برگزاري دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري مهندسي سيستم‌ها (مديريت فني دفاتر طراحي)

توسعه شبکه متخصصین مرتبط با مباحث مدیریت تحقیق و نوآوری[1] Iran Defense Systems Engineering: IDSE