انجمن تعالی کسب و کار ایران با هدف اولیۀ ارائۀ خدمات مشاوره ای، آموزشی و اطلاع رسانی به جامعۀ کسب و کارهای کشور تأسیس شده است. مخاطبان این انجمن برحسب مقیاس آنها به دو دستۀ کلی مخاطبان «خرد» شامل سازمان های دولتی و کسب و کارهای خصوصی در سطح ملی، و «کلان» شامل نهادهای حاکمیتی و سیاست گذاران بالادستی می شود. ارائۀ خدمات به این مخاطبان از طریق بهره گیری از پتانسیل های متنوع موجود در گروه های علمی انجمن از اهداف اصلی آن به شمار می رود. تحقق این امر مستلزم ایده پردازی در مورد نحوۀ بهره گیری از پتانسیل های موجود و نیز فراهم آوری زیرساخت های موردنیاز برای اجرایی نمودن ایده ها می باشد. بدون شک، اصلی ترین منبع تعیین کنندۀ مسیر حرکت به سوی این اهداف، سیاست های کلی ارائه شده در اسناد بالادستی کشور از جمله سند چشم انداز، نقشۀ جامع علمی کشور و نیز سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد.