ما به عنوان  انسان، مخلوقی یادگیرنده ایم.یاد دادن و یاد گرفتن ، جریان مادام العمری است  که در سرشت  ما نهفته است؛ و یادگیری در بیان نهایی یعنی: خلاقیت.

امروزه آموزش کارکنان به عنوان یکی از استراتژی های اصلی جهت سازگاری مثبت با شرایط تغییر به عنوان مزیت رقابتی سازمان ها قلمداد می شود و از این رو جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقا و توسعه سازمان غیر قابل انکار است. آموزش کارکنان اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارتقاء کیفیت شغلی و در سطح سازمانی عامل تعالی و توسعه سازمان و در سطح ملی موجب افزایش بهره وری می شود.

سازمان های متعالی در امر آموزش و توسعه، سرمایه انسانی خود را به عنوان مهم ترین عامل توسعه و کسب و حفظ مزیت رقابتی خود تلقی می کنند. ایشان منابع انسانی توسعه یافته و توانمند را عامل کلیدی تحقق اهداف خود بر می شمارند و فرایندهای آموزش و توسعه را از جمله رویکردهای اصلی در توسعه مهارت،  دانش، نگرش و شایستگی های کارکنان و مدیران در محیط کسب و کار می پندارند.

در این راستا و با توجه به ماموریت انجمن تعالی کسب و کار، دوره های آموزشی ذیل در گام اول پیشنهاد می گردد:

 

دوره های آموزشی که در حال حاضر قابلیت اجرایی شدن دارند

ردیف نام دوره
1 مدیریت کسب و کار
2 آشنایی با سبک های رهبری در راستای کسب و کار
3 مدل های تعالی کسب و کار
4 خلق کسب و کار
5 قوانین کسب و کار
6 طراحی و تدوین طرح کسب و کار
7 مدیریت و کنترل پروژه های کسب و کار
8 تعالی منابع انسانی
9 مدیریت استعداد
10 کارآفرینی
11 مدیریت راهبردی
12 مدیریت بازار و مشتری
13 مبانی و اصول مدیریت کیفیت
14 توسعه تفکر راهبردی
15 مدیریت سرمایه های دانشی
16 مدیریت تحقیق و طراحی نظام نوآوری در سازمان