اعضای اصلی هیات مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران


1- دکتر ابراهیم محمودزاده رئیس هیات مدیره

 


2- دکتر سید مجید ابن الرضانایب رئیس

 


3- دکتر افشار بازیار خزانه دار

 


4- دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری عضو

 


5- مهندس غلامرضا نورمحمدنصرآبادی عضو

 


اعضای علی البدل هیات مدیره

 


1- دکتر محمدرضا آذرآئین

 


2- دکتر جهانشاه چرختاب مقدم 

 


آقای  دکتر یونس نظری به سمت  بازرس اصلی 

 


آقای  دکتر ایرج معصومی باران  به سمت بازرس علی البدل