انواع و شرايط عضويت

1- عضويت حقیقی پيوسته

مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته هاي مرتبط با تعالي كسب و كار باشند، مي‌توانند به‌عضويت پيوسته درآيند. بر اساس تبصرۀ 1 ماده 6 اساسانامۀ انجمن، افراد با درجۀ کارشناسی در یکی از رشته های مرتبط می توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

2- عضويت حقیقی وابسته

اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي بوده و به مدت 5 سال داراي تجربه كاري مرتبط مي باشند، همچنين افرادي كه به لحاظ كارآفريني و توسعه كسب و كار در ايران از تجارب خلاقانه و چشم گيري برخوردار مي باشند، مي توانند به عضويت وابسته درآيند.

تکمیل فرم عضویت حقیقی

3- عضويت افتخاري

شخصيتهاي ايراني و خارجي كه داراي شان علمي و تجربي در تعالی کسب و کار چشمگير باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند. این اعضا بر اساس تبصرۀ 2 مادۀ 7 اساسنامۀ انجمن از پرداخت حق عضویت سالانه معاف خواهند بود.

4- عضویت حقوقی

سازمانهايي كه در زمينه‌هاي مرتبط با تعالي كسب و كار فعاليت دارند، مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند. بر اساس تبصرۀ 1 ماده 6 اساسنامه، این اعضا به عنوان عضو وابسته نیز محسوب می شوند.

تکمیل فرم عضویت حقوقی

 

حق عضویت سالانه هر سال توسط مجمع عمومی انجمن تعیین می گردد.