• انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با علم تعالی کسب و کار سروكار دارند
  • همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن
  • ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز
  • ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني
  • برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي
  • انتشار كتب و نشريات علمي