هدف

ایجاد هماهنگی برخی فعالیت های کمیته های تخصصی و انجمن و اتخاذ روش یکنواخت و یکسان در انجام فعالیت های کمیته های تخصصی

انجمن تعالی کسب و کار ایران به منظور گسترش فعالیت‌های خود در سرتاسر کشور و ترویج و ارتقای دانش تعالی کسب و کار در استان‌ها، شعبات استانی یا منطقه‌ای را در سطح کشور ایجاد می نماید. فرآیند تاسیس شعبه انجمن تعالی کسب و کار ایران با توجه به فرآیندها و شرایطی که در این شیوه‌نامه تشریح شده، مشخص شده است.

انجمن تعالی کسب و کار ایران به منظور گسترش فعالیت‌های خود در دانشگاه‌های کشور و ترویج و ارتقای دانش تعالی کسب و کار در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی (اعم از پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها)، شاخه‌های دانشجویی را در سطح کشور ایجاد می‌نماید. فرآیند تاسیس شاخه دانشجویی انجمن تعالی کسب و کار ایران با توجه به فرآیندها و شرایطی که در این شیوه‌نامه تشریح شده، مشخص شده است.

1- هدف:
به منظور پرداختن به موضوعات خاصی، به تفصیل و به صورت تخصصی و حل مشکلات موجود و مطرح شده در آن زمینه، بنا بر نیاز، گروه های تخصصی انجمن تشکیل خواهد شد.