انجمن تعالی کسب و کار ایران تلاش دارد با همسو نمودن فعالیت های تعالی کسب و کار در کشور، فضای مناسبی را جهت یاری رساندن به صنایع در کشور ایجاد کرده و همچنین با ارتقای سطح دانش تخصصی در این حوزه، زیر ساخت های استقرار صحیح تعالی کسب و کار را در سازمان ها فراهم نماید. این انجمن در صدد است با افزایش و بهبود تعاملات، در سطح ملی و بین المللی، در جهت ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای مناسب گام برداشته و زمینه را برای رشد و ارتقای سرمایه های فکری در کشور فراهم نماید.

اهداف و فعالیت ها

  • انجام تحقیقات علمی در عرصه تعالی کسب و کاردر سطح ملی وبین المللی
  • همکاری با نهاد های اجرایی ،علمی وپژوهشی در زمینه ارزیابی واجرای طرح ها وبرنامه های آموزشی وپژوهشی
  • حمایت از محققان وتجلیل از پژوهشگران واستادان  ممتاز و نخبگان در حوزه تعالی کسب و کار
  • تشکیل شبکه متخصصان و فعالان عرصه تعالی کسب و کار
  • بر گزاری همایش های ملی وبین المللی
  • انتشار کتب ونشریات علمی پژوهشی
  • تشکیل بانک اطلاعات
  • همکاری در انجام پروژه های مرتبط تعالی کسب و کاردر صنایع کشور
  • توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص در حوزه تعالی کسب و کار