در عصر رقابت آمیز کنونی، سازمان ها برای ماندگاری و گسترش فعالیت های خود می بایست منابع خود را توسعه دهند. منابع انسانی مهم تربن سرمایه برای توسعه سازمان است و توانمند سازی منابع انسانی جز از طریق آموزش اثربخش میسر نمی باشد. از این رو آموزش را کلید توسعه پایدار می دانند. آموزش و توسعه کارکنان اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی فرد و در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملی منجر به افزایش بهره وری و نتایج مترتب بعدی می شود.

بنابراین یکی از اقدامات زیر بنایی که باعث کارآمدی سازمان ها می شود، توسعه مداوم سرمایه انسانی از طریق آموزش است. در واقع آموزش و توسعه شرط اصلی پیشرفت و موفقیت هر سازمان و موجب رقابت پذیری در فضای رقابتی است. از همین رو سازمان ها تلاش می کنند تا با فراهم کردن فرصت های آموزشی، منابع انسانی را در مسیر توسعه و بالندگی قرار داده و بر عملکرد بهینه آن ها بیفزایند. با آموزش، افراد سازمان نه تنها محصولات و خدمات بهتر و بیشتری را تولید می کند بلکه موجب کاهش ضایعات و جلوگیری از هدر رفتن مواد و ملزومات و استفاده موثر از وسایل و ماشین آلات فراهم می گردد.


اهمیت آموزش و یادگیری به عنوان یک مزیت رقابتی بر همگان محرز و آشکار شده است. امروزه آموزش سازمانی نه فقط وظیفه یا اقدامی جانبی و فرعی، بلکه در زمره حساس و اثربخش ترین فعالیت های سازمانی به شمار می آید .
آموزش نیروی انسانی سرمایه گذاری پر سودی به شمار می آید، که بازده آن در واقع یک امر حیاتی و اجتناب ناپذیر است که باید به طور مستمر در سازمان مورد توجه قرار گیرد، چرا که آموزش یکی از راه های اصولی و منطقی هدایت تلاش های کارکنان در سازمان است و باعث به کارگیری استعداد های نهفته، به کار اندازی قدرت تخیل و به وجود آمدن حسن انعطاف پذیری فکری لازم در کارکنان خواهد شد .


همانطور که اشاره شد، یکی از مهم ترین راهکارهایی که برای توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان مورد نظر است، تدوین برنامه های آموزشی برای کارکنان و اجرای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت که قابلیت های فکری و تخصصی کارکنان را افزایش دهد، می باشد که نقش بسیار مهمی برای توانمند سازی کارکنان دارد .

لذا انجمن تعالی کسب و کار ایران در نظر دارد با توجه به اهداف و مأموریت انجمن، اقدام به برگزاری دوره های آموزش کوتاه و بلند با هدف بهبود و توسعه نماید.