اولین همایش تعالی کسب و کار ( رهیافتی به اقتصاد مقاومتی) بعد از بررسی در شورای سیاست گذاری همایش به شرح ذیل جمع بندی گردید.

1-      هدف:
توسعه فرهنگ کسب و کار
بررسی و راهکار های بازار داخلی و صادراتی
باز آفرینی مدل های کسب و کار
توسعه فرهنگ نوآوری باز
هم اندیشی در توسعه فناوری های نوین شامل ( فضا، دریا، نوت و گاز و ICT)
گفتمان بر روی مولفه های قدرت ملی

2-      شعار همایش: تعالی کسب و کار تعالی قدرت ملی

3-      برگزارکنندگان همایش
رئیس همایش: دکتر حسین دهقان
نائب رئیس همایش: امیر حاتمی
رئیس شورای سیاست گذاری همایش: دکتر منوچهر منطقی
دبیر همایش: دکتر غلامرضا توکلی
دبیر اجرای همایش: مهندس غلامرضا نورمحمد نصرآبادی

4-     همایش در روز 10 آبان ماه 1395 به مدت یک روز برگزار خواهد شد

5-     مکان برگزاری همایش: سازمان صنایع دفاع

6-      محور ها و زیر محور های همایش
حلقه های مفقوده در تحق زنجیره ارزش ساز ملی
باز آفرینی مدل های کسب و کار بر اساس انگاره اقتصاد مقاومتی
هسته هوشمند- شبکه توانمند درس آموخته صنایع دفاعی جمهوری اسلامی

پوستر کنفرانس