در طول ساليان اخير تحولات زيادي در صنايع دفاعي صورت پذیرفته است. تغيير نياز از محصولات با شمارگان انبوه و تنوع پايين به سامانه‌هاي دفاعي با شمارگان محدود ، تنوع بالا و دوره عمر كوتاه منجر شده است، همچنين تغيير روند تقاضا به سمت سامانه‌هاي دفاعي با فناوريها و كيفيت برتر و لزوم پاسخگويي در زمان كمتر و انعطاف‌پذيري بيشتر از شاخصه‌هاي شرايط فعلي و آينده می باشد. این تغییر انگاره نیازمند نگرشی جدید به مقوله ساخت و تولید دارد. با نگرشهاي سنتي به توليد نمي توان دوران گذار به صنايع دفاعي آینده را با موفقيت پشت سر گذاشت. لذا به نظر می‏رسد بدون یک طرح و استراتژی جامع ،مانند تولید پاسخ‌گوی سریع این امر محقق نخواهد شد. در این راستا گروه مدیریت توليد با هدف ارتقاء ظرفيت يادگيري و خرد سازماني در حوزه توليد سامانه‌هاي دفاعي از طريق دوره های مهارت آموزی، مشاوره، پ‍ژوهش و انتقال تجارب تشکیل گردیده است.

 •      فعالیت های انجام شده:

1-     تدوين نظام‌نامه تولید ودجا

2-     تدوين اسناد راهنماي ارزيابي آمادگی ساخت و تولید در هسته‌های دستیابی

3-     مشاوره و تسهيلگري آسیب شناسی تولید و اصول تولید پاسخگوی سریع در سازمان هوافضا

4-     برگزاری دوره‌های مهارت آموزی مدیریت تولید (تدوین راهبرد تولید، الگوهاي تولید چابک و پاسخگو، ارزيابي آمادگی ساخت و تولید، مهندسي قابليت توليد، تضمین کیفیت تولید، طراحی سیستم‌های تولیدی، برنامه‌ریزی و کنترل تولید، ناب سازی فرایندهای تولید، بهینه کاوی)

5-     ارزیابی تجربیات مدیریت تولید در سازمان‌های دفاعی

6-     تدوین 20 مقاله در حوزه مهندسی تولید و کیفیت در مجلات علمی پژوهش، علمی ترویجی و کنفرانس‌های معتبر

 •      خدمات قابل ارائه:

1-     برگزاری دوره های آموزشی در زمینه مدیریت ساخت و تولید در زمینه های زیر:

 • طرح‌ريزي راهبرد توليد
 • رویکردهای نوین در تولید (تولید چابک، ناب چابک، پاسخگوی سریع)
 • مهندسي قابليت‌هاي توليد و ارزيابي آمادگي توليد
 • طراحي سيستم‌هاي توليدي
 • برنامه‌ريزي و كنترل توليد
 • رویکردهای کاهش هزینه‌های تولید
 • رویکردهای کاهش زمان سیکل تولید
 • تضمين كيفيت توليد و بهبود فرایندهای تولید
 • ·مديريت مواد

2-     مشاوره و تسهيلگري سازمان‌ها و صنایع دفاعي براي آسيب شناسي توليد با هدف شناسايي عوامل كليدي موفقيت در توليد و ارائه راهكارهاي عملي در اين زمينه و پياده سازي نظام‌هاي مرتبط

3-     مشاوره در خصوص رویکردهای کاهش زمان سیکل تولید و پاسخگویی سریع در تولید در سازمانها و واحدهای صنعتی

4-     مشاوره در خصوص ارزیابی آمادگی ساخت و تولید در سازمانها و واحدهای صنعتی

5-     ارزیابی و تحلیل سیاست­های مربوط به تولید و ارائه بازخوردهای مفید به سیاستگذاران

 •      فعالیت های آینده:

1-     تهيه و تدوين اسناد راهنماي مديريت توليد براي هسته‌هاي دستيابي مانند نظام مديريت توليد ودجا، نظام مهندسي قابليت توليد و ارزيابي آمادگي توليد با انجام مطالعات پژوهشي

2-     شناسايي، ارزیابی و ارائه تجارب برتر سازمان‌هاي دفاعي در زمينه مديريت توليد

3-     مشاوره و تسهيلگري سازمان‌ها و صنایع دفاعي براي آسيب شناسي توليد با هدف شناسايي عوامل كليدي موفقيت در توليد و ارائه راهكارهاي عملي در اين زمينه و پياده سازي نظام‌هاي مرتبط

4-     آموزش دوره‌هاي مرتبط با مديريت توليد مانند (تدوین راهبرد تولید، الگوهاي تولید چابک و پاسخگو، ارزيابي آمادگی ساخت و تولید، مهندسي قابليت توليد، تضمین کیفیت تولید، طراحی سیستم‌های تولیدی، برنامه‌ریزی و کنترل تولید، ناب سازی فرایندهای تولید)

5-     توسعه شبکه متخصصین مرتبط با مباحث مدیریت تولید

6-      شناسايي، ارزیابی و ارائه تجارب برتر سازمان‌هاي دفاعي در زمينه مديريت توليد