امروزه، نقش فناوری به عنوان یکی از کلیدی ترین عوامل در خلق ثروت و ایجاد مزیت رقابتی پایدار در سطوح مختلف به اثبات رسیده و به همین دلیل توجه بسیار زیادی را در بخش های مختلف به استفاده حداکثری از قابلیت های فناورانه برای حصول موقعیت و جایگاه برتر به خود جلب نموده است. لذا این منبع کلیدی نیز مانند سایر منابع نیازمند مدیریت در سطح ملی و سطح شرکت ها است. مدیریت فناوری شامل برنامه ریزی، هدایت، کنترل و هماهنگی برای توسعه و بکارگیری توانمندی های فناورانه جهت شکل گیری و تحقق اهداف راهبردی و عملیاتی شرکت ها است. در این راستا گروه علمی مديريت فناوری به منظور ترکیب جنبه های سخت فناوری (علوم و مهندسی) با ابعاد نرم آن (فرآیندهای مدیریتی) ،  به کارگیری مفاهیم، روش ها و ابزارهای مختلف مدیریت فناوری در بخش دفاع و نیز پاسخگویی به سوالات کلیدی ذیل ایجاد شده است.

•چگونه از دارایی های فناورانه خود در بخش دفاع استفاده کنیم؟
•چگونه فناوری هایی که در آینده بخش دفاع ما موثرند را شناسایی کنیم؟
•چگونه فناوری ها را برای افزایش اقتدار و سرآمدی بخش دفاع انتخاب کنیم؟
•چگونه می توانیم از دارایی های فناورانه خود در بخش دفاع محافظت کنیم؟
•چگونه می توانیم از تجربیات خود و دیگران در زمینه فناوری یاد بگیریم؟
•چگونه باید فناوری های جدید را کسب کنیم؟
  •    فعالیت های انجام شده:

 

1.       گردآوری کتاب نگاهی بر هوشمندی فناوری

 

2.       برگزاري اولین کرسی هم اندیشی هوشمندی فناوری در صنایع دفاعی

 

3.       مصاحبه با خبرگان صنایع دفاعی در زمینه شناسایی چالش های نوآوری باز

 

4.       طراحی الگویی برای تدوین استراتژی فناوری در صنایع دفاعی

 

5.       انتشار ویژه نامه کرسی هم اندیشی هوشمندی فناوری در صنایع دفاعی

 

6.       تالیف مقاله با عنوان "نوآوری باز: مفاهیم، تعاریف، رویکردها و عوامل کلیدی موفقیت"

 

7.       تالیف مقاله با عنوان "نگاهی جامع بر هوشمندی فناوری (تعاریف، ساختار، فرآیند، بازیگران، روش ها و ابزارها)"

 

8.       گردآوری مطالب در زمینه چرخه مدیریت فناوری

 

 

 

 

 

  •      خدمات قابل ارائه:

 

1-     انجام پژوهش در راستای رفع مسائل و پاسخگویی به سوالات موجود در حوزه مدیریت فناوری در بخش دفاع

 

2-     انجام پژوهش بر روی مسائل روز و مطرح در زمینه مدیریت فناوری و بومی سازی و تطبیق آن با بخش دفاع

 

3-     ارزیابی سیاست های مدیریت فناوری

 

4-     ارائه مشاوره، تسهیلگری و توانمندسازی در حوزه مدیریت فناوری در بخش دفاع

 

5-     شبکه سازی داخلی از متخصصان مدیریت فناوری

 

6-     شناسایی متخصصان دانشگاه ها و صنایع کشور در حوزه مدیریت فناوری

 

7-     آماده سازی و انتشار کتب، مقالات و گزارش های مفید در حوزه مدیریت فناوری با تمرکز بر بخش دفاع

 

  •      فعالیت های آینده :

 

1-     طراحی نظام هوشمندی فناوری در صنایع دفاعی

 

2-     شناسایی و اولویت بندی چالش های پیش روی صنایع دفاعی در گذار به نوآوری باز

 

3-     برگزاری کرسی هم اندیشی چالش های پیش روی صنایع دفاعی در گذار به نوآوری باز

 

4-     برگزاری کرسی هم اندیشی الگوی تدوین استراتژی فناوری در صنایع دفاعی

 

5-     برگزاری کرسی هم اندیشی در زمینه مدل مفهومی چرخه مدیریت فناوری در صنایع دفاعی

 

6-     گردآوری کتاب در زمینه مدیریت فناوری

 

7-     برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی در زمینه مدیریت فناوری بر حسب نیاز صنایع دفاعی

 

8-     ارائه مشاوره و راه حل در زمینه مسائل فناورانه بر حسب نیاز به صنایع دفاعی

 

9-     توسعه شبکه متخصصین مرتبط با مباحث مدیریت فناوری