رویکردهای متعددی به منظور خلق ارزش در تولید محصولات و ارایه خدمات مطلوب به‌کار برده می شود که تمامی این رویکردها از طریق تعریف شفاف ارتباطات قابل دستیابی است. از آنجایی که توليد سامانه‌هاي دفاعي با كيفيت، بموقع و اقتصادي در گرو شناسایی دقیق و درست نیازها و انتظارات نیروهای مسلح می باشد، لذا تشخیص بهنگام نیازها از طریق مجاری ارتباطی مناسب و تبدیل این نیازها به مشخصه‌های فنی و محصولی بسیار حائز اهمیت می باشد. در این راستا گروه علمی بازار و مشتری با هدف شناسایی بسترهای ارتباطی به‌منظور شناسایی، درک و برآورده سازی نیازهای نیروهای مسلح نسبت به ارایه مشاوره و تسهیلگری در حوزه‌های مدیریت سنجش رضایت و سیستم پشتیبانی دوره عمر محصول تشکیل شده است و قصد دارد با ایجاد یکپارچگی هدفمند در سیستم‌های رضایت مشتریان به تحقق اهداف بلند مدت ودجا که شامل خلق مشترک ارزش (به کمک نیروهای مسلح) می‌باشد جامه عمل بپوشاند.

  •      فعالیت های انجام شده:

1-     تدوين نظام خدمات پس از فروش در صنایع دفاعی

2-     تدوین راهنمای استقرار نظام خدمات پس از فروش در صنایع دفاعی

3-     تدوین نظام سنجش رضایت مشتریان در صنایع دفاعی

4-     تدوین راهنمای استقرار نظام سنجش و بهبود رضایت مشتریان

5-     ارزیابی 35 تجربه در زمینه مدیریت رضایت مشتریان و مدیریت خدمات پس از فروش

6-     ارایه شش مورد مشاوره و تسهیلگری در زمینه استقرار سیستم سنجش رضایت مشتریان در سازمان‌های هوافضا، ساصد، هوایی، صاایران، تامین اجتماعی و اتکا

7-     ارایه پنج مورد مشاوره و تسهیلگری در زمینه استقرار نظام خدمات پس از فروش دفاعی در سازمان‌های هوافضا، ساصد، هوایی و صاایران

8-     برگزاری باشگاه تبادل تجارب در زمینه استقرار سیستم مدیریت رضایت مشتری و خدمات پس از فروش

  •      خدمات قابل ارائه:

1-     طراحی الگوهای سنجش رضایت مشتریان متناسب با کسب و کار صنایع دفاعی

2-     تهيه و تدوين اسناد راهنماي مديريت مشتری در حوزه‌های خدمات پس از فروش، رضایت یا شکایت مشتریان با انجام مطالعات پژوهشي

3-     ارزیابی سیاست های مدیریت بازار و مشتری

4-     شناسايي، ارزیابی و ارائه تجارب برتر سازمان‌هاي دفاعي در زمينه مديريت مشتری

5-     ارایه مشاوره و تسهيلگري سازمان‌ها و صنایع دفاعي براي آسيب‌شناسي وضعیت مدیریت مشتری با هدف شناسايي عوامل كليدي موفقيت در توليد و ارائه راهكارهاي عملي در اين زمينه و پياده سازي نظام‌هاي مرتبط

6-     برگزاری دوره های مهارت آموزی مرتبط با مديريت مشتری مانند: تدوین راهبرد مدیریت مشتری، الگوهاي دریافت و مدیریت بازخورد مشتریان، خدمات پس از فروش، شکایات مشتریان

  •      فعالیت های آینده:

1-     طراحی الگوی یکپارچه پشتیبانی دوره عمر محصول در سطح ودجا

2-     تدوین نظام سنجش رضایت نیروهای مسلح در واحدهای خدماتی

3-     کمک به خلق مشترک ارزش در تعاملات فیمابین ودجا و نیروهای مسلح

  • 4-     توسعه شبکه متخصصین مرتبط با مباحث مدیریت بازار و مشتری