نظر به اهمیت موضوع مدیریت و راهبری پروژه­های مهم ودجا در زمان حال و آینده، گروه علمی مدیریت پروژه ، با هدف تهیه و تدوین الگوها و استانداردهای بومی در حوزه­های تخصصی مدیریت پروژه، توانمندسازی مهارت­های مدیریت پروژه نقش آفرینان پروژه (مدیران، اعضاء تیم پروژه، کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، ارزیابان و بهره‌برداران ) در سطح ودجا و نیروهای مسلح ایجاد گردیده است.

  •       فعالیت های انجام شده :

1- طراحی و تدوین الگوی اولیه نظام‌های مدیریت دستیابی دفاعی ایران (نظام مددا) و مدیریت پروژه دفاعی ایران (نظام مپدا)

2- طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای بیش از پنجاه دوره آموزش سطح مقدماتی نظام مپدا در سازمان‌ها و صنایع تابعه ودجا

3- آموزش بیش از هزار نفر از مدیران، ارزیابان و اعضای تیم‌های پروژه صنایع دفاعی (شبکه سازی مدیران پروژه)

4- طراحی و تدوین سرفصل‌های دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه در دانشگاه صنعتی مالک اشتر

5- اجرای 8 دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و تربیت حدود صد نفر از مدیرانو اعضای تیم‌های پروژه با همکاری دانشگاه صنعتی مالک اشتر

6- کمک به انتخاب و راهنمایی بیش از 60 پایان‌نامه­ دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پروژه، در راستای مسائل و دغدغه‌های سازمان‌ها و صنایع دفاعی

7- ترجمه، چاپ و توزیع کتاب چارچوب شایستگی‌های مدیران پروژه

8- ارایه مقاله‌های مرتبط با حوزه‌های مدیریت پروژه

  •      خدمات قابل ارائه:

1-  پژوهش: بررسی دانش روز مدیریت پروژه در دنیا و استفاده از تجارب خبرگان و صاحب نظران

2-  آموزش: آموزش و توانمندسازی اعضای تیم پروژه، مدیران و نقش آفرینان کلیدی در حوزه­های ستاد و صف پروژه

3-  مشاوره: عرضه خدمات مشاوره درسطح مدیران ارشد، مدیران پروژه، بهره­برداران، دستگاه نظارت، کارفرما و سازمان مجری

4-  پیاده سازی: پیاده‌سازی نظام مدیریت دستیابی پروژه دفاعی در سازمان، صنعت و واحد مورد نظر

5-  ارزیابی: پس از پیاده‌سازی فرآیندهای نظام مدیریت دستیابی و مدیریت پروژه دفاعی در سازمان­های متقاضی ،به‌منظور بهره‌گیری از فرآیندهای به‌روز شده و جلوگیری از انحرافات احتمالی، فرآیندهای نظام­های فوق­الذکر و سیاست های مربوطه ارزیابی می­گردند

  •     فعالیت های آینده:

1- توسعه الگوهای مرتبط با نظام‌های مدیریت دستیابی و مدیریت پروژه دفاعی ایران ( نظام مددا / مپدا )

2- فرهنگ‌سازی و توسعه توانمندی مدیران، ارزیابان و اعضای تیم‌های پروژه‌های صنایع دفاعی براساس نظام‌های مددا و مپدا

3- پیاده‌سازی حوزه‌ها و فرآیندهای نظام مددا/ مپدا در سازمان‌ها و صنایع دفاعی